การประชุมคณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สสอท.และที่ประชุมคณบดี สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ทคพยอ. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปัทมาพร มหาวิทยาลัยปทุมธานี