การฝึกทักษะพืนฐานการตรวจร่างกายและการช่วยฟื้นคืนชีวิต วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

การฝึกทักษะพืนฐานการตรวจร่างกายและการช่วยฟื้นคืนชีวิต วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ช่วงระหว่าง 21 กค.และ27 กค 2562 โดยทีมคณาจารย์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโดยภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ