กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561