รวมภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ หลักสูตร ระดับ คณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

รวมภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

รวมภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

ณ ห้องประชุมปัทมาวดี ชั้น 2 อาคารหอประฃุม วันที่ 13-14 และ 25-26 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.30 น.

กำหนดการ