ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมเพื่อตรวจรับการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ วันที่ 16-17 กันยายน 2563 ระดัยสถาบัน วันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ปัทมาวดี ชั้น 2 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี