ขอแสดงความยินดีกับ 2 รางวัลนวัตกรรมของอาจารย์ และชื่นชมอาจารย์ในการทำวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2562

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีอาจารย์ที่ร่วมในการทำวิจัยและส่วผลงานนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาพรปรามาย์และอาจารย์จีรวุคอุรุกวัยและคณะที่ได้รับ 2 รางวัลนวัตกรรมในระดับดีมากและดีด้วยวิทยากรรับเชิญในการประชุมระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่องทิศทางประเด็นและแนวโน้มวิจัยทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ รพ. พระมงกุฎเกล้าจัดโดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกโดยมีดร. วลัยนารีพรมลาหัวหน้างาน ิจัยตำราและผลงานวิชาการให้ความร่วมมือประสานงานและผลักดันการนำเสนอผลงาน