ขอแสดงความยินดีกับผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม  กล่องมหัศจรรย์ ประจำป ี2562