ผลงานนวัตกรรมอาจารย์- นักศึกษา

นวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

วิชา การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ จัดสัมมนาและนำเสนอนวตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการบริการพยาบาล ในยุค 4.0 ของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ทำให้นศ.ได้ฝึกกระบวนคิดอย่างเป็นระบบ และมีวิจารณญาณ ฝึกกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม

มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งฝึกทักษะการประสานความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม