ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า เข้าร่วมทบทวนเนื้อหาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ศิษย์เก่า ที่ยังไม่ผ่านการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เข้าร่วมทบทวนเนื้อหาวิชา โดยเชิญอาจารย์ศราวุธ สีถาน จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท มาเป็นกรณีพิเศษ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ศิษย์เก่าที่สนใจ ติดต่อประสาน แจ้งชื่อได้ที่ อ.จีราวรรณ เบอร์โทร 089-8343974 เพื่อสำรองที่นั่งด่วน