ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปี 2563

ลงทะเบียนส่งบทความฉบับเต็ม วันนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาบทความ 17 มกราคม 2563

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข  27 มกราคม 2563

ลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้เข้าฟัง วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2562

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดและลงทะเบียนนำเสนองานวิจัย

การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2563

กรรมการพิจารณาผลงาน

งานวิจัยที่ผ่านการพิจารณา

รูปแบบการเขียนบทความ