พิธีปัจฉิมนิเทศ ถ่ายภาพหมู่และการซ้อมรับปริญญาบัตร 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2563 และรับปริญญาบัตรวันที่ 6 กุมภาพันธฺ์ 2563