พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563

ท่านอธิการบดี และคณาจารย์ ร่วมพิธีหล่อเทียนในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โถงใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ และนำเทียนมอบ ณ พระอาราม ในเขตบริเวณมหาวิทยาลัย