พิธีอัญเชิญพระพุทธธรรมจักร องค์ที่ ๑๐๘ และ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี