ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ประจำภาควิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.วลัยนารี พรมลา

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

น.ต.หญิง ดร.สิริกาญจน์
กระจ่างโพธิ์

ดร.ชัชวาล
วงศ์สารี

พ.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ
ตันนุกูล

ดร.ผุสดี ชูชีพ

อาจารย์ สุกัลยา
ศรัทธาธรรมกุล

อาจารย์รัชนี หาญสมสกุล

อาจารย์บังอร  อยู่นาน

 พ.ต.อ.หญิง  นพมาศ
ขำสมบัติ

อาจารย์ อนุสรา มั่นศิลป์

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารออนไลน์

รางวัลที่ได้รับ