ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ประจำภาควิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.วลัยนารี พรมลา

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร.สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร.ผุสดี ชูชีพ

อาจารย์สมจิตร ชัยยะสมุทร

พ.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ ตันนุกูล

อาจารย์ เพ็ญนภา วิเชียร

อาจารย์ สุกัลยา จันทร์แจ่มใส

ผศ. วรรณา มุ่งทวีเกียรติ

อาจารย์รัชนี หาญสมสกุล

ผศ.อรทัย โสมนรินทร์

อาจารย์ จิระวรรณ์ อุคคกิมาพันธุ์

อาจารย์ พัฒนา ชวลิตศุภเศรณี

อาจารย์ อรทัย หุ่นดี

อาจารย์ ภาณุมาศ ไกรสัย

อาจารย์บังอร  อยู่นาน

อาจารย์ อนุสรา มั่นศิลป์

พล.ต.ต. ดร.นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์

 พ.ต.อ.หญิง  นพมาศ  ขำสมบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารออนไลน์

รางวัลที่ได้รับ