ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ประจำภาควิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร.วลัยนารี พรมลา

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร.สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์พิมพ์ประภา

โตสงคราม

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ดร.ผุสดี ชูชีพ

อาจารย์สมจิตร ชัยยะสมุทร

พ.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ ตันนุกูล

อาจารย์ สุกัลยา จันทร์แจ่มใส

อาจารย์ วรรณา มุ่งทวีเกียรติ

อาจารย์ พัชรียา สีห์จักร

อาจารย์ ธีรยา ทาอาสา

อาจารย์ เพ็ญนภา วิเชียร

อาจารย์ พัฒนา ชวลิตศุภเศรณี

อาจารย์รัชนี หาญสมสกุล

ดร.วลัยนารี พรมลา

อาจารย์ ภาณุมาศ ไกรสัย

อาจารย์ อรทัย หุ่นดี

อาจารย์ อนุสรา มั่นศิลป์

น.อ.หญิง อุไรวรรณ ชาญยุทธากร

นางสาววลัยนารี

พรมลา

[email protected]

[email protected]