ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ประจำภาควิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร.วลัยนารี พรมลา

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร.สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์พิมพ์ประภา  โตสงคราม

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ดร.ผุสดี ชูชีพ

อาจารย์สมจิตร ชัยยะสมุทร

พ.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ ตันนุกูล

อาจารย์ สุกัลยา จันทร์แจ่มใส

อาจารย์ วรรณา มุ่งทวีเกียรติ

อาจารย์ เพ็ญนภา วิเชียร

อาจารย์ อรทัย โสมนรินทร์

อาจารย์รัชนี หาญสมสกุล

อาจารย์ จิระวรรณ์ อุคคกิมาพันธุ์

อาจารย์ พัฒนา ชวลิตศุภเศรณี

อาจารย์ ธีรยา ทาอาสา

อาจารย์ อรทัย หุ่นดี

อาจารย์ ภาณุมาศ ไกรสัย

อาจารย์ พัชรียา สีห์จักร

อาจารย์ อนุสรา มั่นศิลป์

อาจารย์บังอร  อยู่นาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารออนไลน์

รางวัลที่ได้รับ