ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ประจำภาควิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

พท.(หญิง) สาวิตรี แย้มศรีบัว

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ วาทินี
วิชัยขัทคะ

อาจารย์อาภรณ์
ศรีชัย

อาจารย์ธงรบ
เทียนสันติ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารออนไลน์

รางวัลที่ได้รับ