ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ประจำภาควิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

นางสาวอัปสร  ชาญวิทิตกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาการพยาบาลจิตเวช

อาจารย์ทิวาพร ฟูเฟื่อง

หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิต

และการพยาบาลจิตเวช

อาจารย์ประจำภาควิชา

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

พท.(หญิง) สาวิตรี แย้มศรีบัว

นางสาว วาทินี วิชัยขัทคะ

นางสาว จิฬาวัจน์ เลิกนอก

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารออนไลน์

รางวัลที่ได้รับ