ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ประจำภาควิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หัวหน้าภาควิชา
การพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ ณิชชาภัทร ธนศิริรักษ์

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การพยาบาลอนามัยชุมชน

ผศ.กิตติมาพร โลกาวิทย์

หัวหน้าภาควิชา

การพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ สมบูรณ์ ขอสกุล

ดร.เพ็ญศรี หงษ์พานิช

อาจารย์ พิลาส
สว่างสุนทรเวศย์

ดร.ละมัย มั่นคง

ผศ.อรทัย
โสมนรินทร์

ผศ.ดร.อารี
พุ่มประไวทย์

อาจารย์ นิธิตา
ธารีเพียร

อาจารย์ อารมย์
ทองสันติ

อาจารย์จิฬาวัจน์
เลิกนอก

อาจารย์ พัชรียา
สีห์จักร์

อาจารย์ คชาภรณ์
ศรีพารัตน์

รวมภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารออนไลน์

รางวัลที่ได้รับ

ภาพกิจกรรม