ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ประจำภาควิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หัวหน้าภาควิชา
การพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ ณิชชาภัทร ธนศิริรักษ์

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ กิตติมาพร โลกาวิทย์

หัวหน้าภาควิชา

การพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ สมบูรณ์ ขอสกุล

อาจารย์ ณิชชาภัทร ธนศิริรักษ์

ดร.เพ็ญศรี หงษ์พานิช

ดร.ละมัย มั่นคง

ดร.อารี   พุ่มประไวทย์

อาจารย์ นิธิตา ธารีเพียร

อาจารย์ พิลาส
สว่างสุนทรเวศย์

อาจารย์ อารมย์ ทองสันติ

ดร.สุภาภรณ์
ตันตินันทตระกูล

อาจารย์ คชาภรณ์
ศรีพารัตน์

อาจารย์จิฬาวัจน์ เลิกนอก

รวมภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารออนไลน์

รางวัลที่ได้รับ

ภาพกิจกรรม