ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.ดร.ไพลิน  นุกูลกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.สมร  ยอดพินิจ

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ประจำภาควิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

ดร.อุษณีย์  เทพวรชัย

อาจารย์อารีย์ มหุวรรณ

อาจารย์ รัตนา มาฆะสวัสดิ์

อาจารย์ จินตภรณ์ รัตนหน

รวมภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารออนไลน์

รางวัลที่ได้รับ

ภาพกิจกรรม