ภาควิชาการพยาบาลเด็ก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.ดร.ไพลิน  นุกูลกิจ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ประจำภาควิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

อาจารย์ รัตนา
มาฆะสวัสดิ์

อาจารย์ณัฐธภา
เดชเกษม

อาจารย์จินตภรณ์
รัตนหน

 

รวมภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารออนไลน์

รางวัลที่ได้รับ

ภาพกิจกรรม