ภาควิชาพื้นฐานวิชาชีพและภาควิชาบริหารและพัฒนาวิชาชีพ

อาจารย์ประจำภาควิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

ภาควิชาพื้นฐานวิชาชีพและภาควิชาบริหารและพัฒนาวิชาชีพ

ดร.พิมพ์ประภา โตสงคราม
หัวหน้าภาควิชาพิ้นฐานวิชาชีพ

อาจารย์ จิระวรรณ์
อุคคกิมาพันธุ์

ผศ.วรรณา
มุ่งทวีเกียรติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารออนไลน์

รางวัลที่ได้รับ