ภาควิชาบริหารและพัฒนาวิชาชีพ

อาจารย์ประจำภาควิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

ภาควิชาบริหารและพัฒนาวิชาชีพ

อาจารย์ พิมพ์ประภา โตสงคราม
หัวหน้าภาควิชาบริหารและพัฒนาวิชาชีพ

อาจารย์สมหมาย หิรัญนุช

อาจารย์ จิระวรรณ์ อุคคกิมาพันธุ์