ภาควิชาในคณะพยาบาลศาสตร์

  • ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล

  • ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  • ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

  • ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  • ภาควิชาการพยาบาลมารดาและทารก

  • ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

  • ภาควิชาบริหารและพัฒนาวิชาชีพ