รวมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 -2565 ในการเรียนและฝึกภาคปฏิบัติช่วงโควิด 19

นักศึกษาจิตอาสา ร่วมจัดห้องสมุดหอพักให้น่าศึกาาเรียนรู้ นำโดยอ.จีราวรรณืและอ.มลิจันทร์