การจัดการความรู่้ (KM)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  : รูปแบบการสอนเพื่อการพัฒนานวัตกรรม วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ปีการศึกษา 2561

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  : รูปแบบการสอนเพื่อการพัฒนานวัตกรรม วิชาการพยาบาลมารดาและทารก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ        : อาจารย์สุภาพร ปรารมย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     : ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

วันที่จัดกิจกรรม              : 27 กุมภาพันธ์ 2561

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : รูปแบบการสอนเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ นาวานตรีหญิงสิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ