โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562