ภาพกิจกรรมการสอนออนไลน์ และMaster plan และตารางเรียนทุกวิชา และขั้นตอนปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการเรียนออนไลน์ ช่วงประกาศวิกฤต COVID 19 รอบใหม่