ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ประจำภาควิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หัวหน้าภาควิชา
การพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ ณิชชาภัทร ธนศิริรักษ์

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

การพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ กิตติมาพร โลกาวิทย์

หัวหน้าภาควิชา

การพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจารย์ อรทัย โสมนรินทร์

อาจารย์ สมบูรณ์ ขอสกุล

ดร.เพ็ญศรี หงษ์พานิช

อาจารย์ พินิดา จิวะไพศาลพงศ์

ดร.ละมัย มั่นคง

อาจารย์ ณิชชาภัทร ธนศิริรักษ์

อาจารย์ นิธิตา ธารีเพียร

อาจารย์ พิลาส สว่างสุนทรเวศย์

อาจารย์ อารมณ์ ทองสันติ

อาจารย์ คชาภรณ์ ศรีพารัตน์

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารออนไลน์

รางวัลที่ได้รับ

ภาพกิจกรรม