ประกาศเลื่อนกำหนดวันรับปรฺิญญาบัตร จาก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดวันปริญญาบัตร

จากวันที่ 2 กุมพันธ์ 2563 เป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการอื่น ยังคงเดิม
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563