เกี่ยวกับคณะฯ

ประวัติความเป็นมาคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลนพยาบาล และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน รวมทั้งมีส่วนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศซึงมหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่แล้ว คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยฯ

จึงมีมติให้ดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 และมี มติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 ชุด เพื่อจัดทำ หลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขา วิชาชีพพยาบาล พิจารณาหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให้มีมาตรฐานและมี คุณภาพตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด ซึ่งสภาการพยาบาลได้ ให้การรับรองสถาบันการศึกษา และให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550