ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีความเชื่อว่าพยาบาลเป็นผู้ที่มีจิตใจเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ยึดมั่นในจริยธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ แก่ประชาชนทุกเมื่อด้วยความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพ ที่มีคุณภาพและทันสมัย

ปณิธาน

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ “เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล”