หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

So how does it work?

ผศ.กัญญา  ชื่นอารมณ์

ผศ.กัญญา  ชื่นอารมณ์

อาจารย์สุรางค์  เลิศล้ำ

อาจารย์สุรางค์  เลิศล้ำ

อาจารย์สิรินาถ  ธรรมวิญญา

สนใจศึกษาอ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

ฝึกทักษะด้านวิชาชีพ

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการพยาบาลเบื้องต้น

สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

ภายหลังเรียนภาคทฤษฎีจะฝึกภาคปฎิบัติ และประกอบอาชีพได้ในระยะเวลา 1 ปี

สนใจสมัครได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ปทุมธานี

สิบถามข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลได้ที่   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    02-975-6999 , 02-975-6952; E-mail : [email protected]th

ภาพกิจกรรมทั้งหมด