ประชาสัมพันธ์งานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

                   AF 08 – 03     บันทึกข้อความสำหรับโครงร่างวิทยานิพนธ์

                   AF 09 – 03     บันทึกข้อความสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัย

                   AF 01 – 03     แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                   AF 10 – 03     ข้อมูลสำหรับกลุ่มตัวอย่าง / ผู้เข้าร่วมในการวิจัย

                   AF 11 – 03     หนังสือยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย

                   AF 12 – 03     หนังสือยินยอมสำหรับผู้ปกครอง

                   AF 13 – 03     บันทึกข้อความขอยกเว้นหนังสือยินยอม / การขอความยินยอม

โปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัย