งานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

ดำเนินงานจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

และบูรณาการกับการเรียนการสอน

ผศ.กัญญา  ชื่นอารมณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางสาวทิวาพร ฟูเฟื่อง

หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

นางสาวธีรยา  ทาอาสา