งานบริการวิชาการ

บูรณาการกับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย

การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย

การจัดประชุมวิฃาการ อบรมระยะสั้น

ดร.อุษณีย์  เทพวรฃัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวสมบูรณ์  ขอสกุล

หัวหน้างานบริการวิชาการ