งานบริหาร

บริหารงานด้านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและวิสัยทัศน์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ การดำเนินงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยอาสัยทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุดการบริหารและการพัฒนาองค์กร

งานบริหารทั่วไป

ผศ.ดร.วลัยนารี  พรมลา

คณบดี คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ดร.ชัชวาล  วงค์สารี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ จีระวรรณ์  อุคคกิมาพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ณัฐธภา  เดชเกษม

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

อาจารย์พิมพ์ประภา  โตสงคราม

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาบุคลากร

อาจารย์สุกัลยา ศรีทธาธรรมกุล

หัวหน้างานทรัพยากรทางการศึกษา

พ.ต.อ.ศิริวรรณ  ตันนุกูล

งานบริหารทั่วไป

อาจารย์บังอร  อยู่นาน

งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

พ.ต.อ.หญิงนพมาศ  ขำสมบัติ

งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

อาจารย์อนุสรา  มั่นศิลป์

งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

ดร.สิริกาญจน์  กระจ่างโพธิ์

หัวหน้างานบรืหารความเสี่ยง

อาจารย์มลิจันทร์  เกียรติสังวร

งานประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ธงรบ  เทียมสันต์

หัวหน้างานสารสนเทศ

 

 

 

อาจารย์สุกัลยา ศรัทธาธรรมกุล

หัวหน้างานจัดการทรัพยากรทางการศึกษา

อาจารย์รัชนี หาญสมสกุล

งานจัดการทรัพยากรทางการศึกษา

อาจารย์นันทนัช
ภาณุศรี
อาจารย์สายสนับสนุน
(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)

 

 

 

นางสาวอรวรรณ   เกตุแก้ว

สายสนับสนุน (เลชานุการ)

 

 

 

นางสาวพิมใจ  น้อยหุ่น

สายสนับสนุน (เลขานุการ)