งานบริหาร

บริหารงานด้านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและวิสัยทัศน์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ การดำเนินงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยอาสัยทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุดการบริหารและการพัฒนาองค์กร

งานบริหารทั่วไป

ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ

รองอธิการบดี

และคณบดี คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.กัญญา ชื่นอารมณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ณัฐธภา  เดชเกษม

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

อาจารย์ เพ็ญนภา  วิเขียร

หัวหน้างานแผนและโครงการ

อาจารย์พิมพ์ประภา  โตสงคราม

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาบุคลากร

อาจารย์สุกัลยา ศรีทธาธรรมกุล

หัวหน้างานทรัพยากรทางการศึกษา

ผศ.ดร.อารี  พุ่มประไวทย์

งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

อาจารย์บังอร  อยู่นาน

งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

พ.ต.อ.หญิงนพมาศ  ขำสมบัติ

งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

อาจารย์รุจิตรา  วันวิชา

งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

พ.ต.อ.ศิริวรรณ  ตันนุกูล

งานบริหารทั่วไป

อาจารย์วราภา  จันทร์โชติ

งานแผนและโครงการ

คณะกรรมการงานแผนและโครงการ

ดร.สิริกาญจน์  กระจ่างโพธิ์

หัวหน้างานบรืหารความเสี่ยง

อาจารย์จีระวรรณ์  อุคคกิมาพันธุ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

อาจารย์มลิจันทร์  เกียรติสังวร

งานประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์พัฒนา  ชวลิตศุภเศรณี

งานประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ธงรบ  เทียมสันต์

หัวหน้างานสารสนเทศ

 

 

 

นางสาวอรวรรณ   เกตุแก้ว

เลชานุการ

 

 

 

นางสาวพิมใจ  น้อยหุ่น

เลขานุการ

อาจารย์สุกัลยา ศรัทธาธรรมกุล

หัวหน้างานจัดการทรัพยากรทางการศึกษา

อาจารย์รัชนี หาญสมสกุล

งานจัดการทรัพยากรทางการศึกษา

อาจารย์อรทัย  หุ่นดี

งานจัดการทรัพยากรทางการศึกษา

ผศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.กัญญ์ชิสา  สุนทรมาลัย

งานจัดการทรัพยากรทางการศึกษา