งานบริหาร

บริหารงานด้านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและวิสัยทัศน์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ การดำเนินงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยอาสัยทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุดการบริหารและการพัฒนาองค์กร

งานบริหารทั่วไป

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ

รองอธิการบดี

และคณบดี คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.กัญญา ชื่นอารมณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

อาจารย์สุกัลยา ศรัทธาธรรมกุล

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

อาจารย์ เพ็ญนภา  วิเขียร

หัวหน้างานแผนและโครงการ

อาจารย์พิมพ์ประภา  โตสงคราม

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาบุคลากร

ดร.สิริกาญจน์  กระจ่างโพธิ์

หัวหน้างานบรืหารความเสี่ยง

อาจารย์จีระวรรณ์  อุคคกิมาพันธุ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

อาจารย์พัชรียา  สีห์จักร์

หัวหน้างานจัดการทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา

อาจารย์จิฬาวัจน์  เลิกนอก

หัวหน้างานฐานข้อมูล

ดร.โสภาพันธ์  สอาด

อาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

นางสาวอรวรรณ   เกตุแก้ว

เลชานุการ

 

 

 

นางสาวพิมใจ  น้อยหุ่น

เลขานุการ