งานพัฒนานักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

ผศ.กัญญา ชื่นอารมณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อาจารย์กิตติมาพร โลกาวิทย์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

ดร.ละมัย  มั่นคง

หัวหน้างานการจัดการกิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์คชาภรณ์ ศรีพารัตน์

หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์