งานวิจัย ตำราบทความวิชาการ

-การวิจัย/บทความวิชาการ

-การเขียนหนังสือ/การเขียนตำรา

-การตีพิมพ์/เผยแพร่
-การจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย

ดร.อุษณีย์  เทพวรชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.วลัยนารี  พรมลา

หัวหน้างานงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

สำนักงานและขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์