ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

ผศ.ดร.วลัยนารี  พรมลา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

-การวิจัย/บทความวิชาการ

-การเขียนหนังสือ/การเขียนตำรา

-การตีพิมพ์/เผยแพร่
-การจัดการความรู้ด้าน

-การบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน

 หรืองานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม

- งานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

-การบูรณาการกิจกรรมกับงานวิจัย

ดร.ผุสดี  ชูชีพ

หัวหน้างานวิจัยและการจัดการความรู้

อาจารย์อาภรณ์  ศรีชัย

หัวหน้างานบริการวิชาการ

อาจารย์ภาณุมาศ  ไกรสัย

หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ประจำงานวิจัยและการจัดการความรู้

ดร.เพ็ญศรี  หงษ์พานิช

ดร.ละมัย  มั่นคง

อาจารย์ประจำงานบริการวิชาการ

อาจารย์สมบูรณ์  ขอสกุล

ผศ.ทิวาพร    ฟูเฟือง

อาจารย์ วาทินี
วิชัยขัทคะ

 

อาจารย์จิฬาวัจน์  เลิกนอก

อาจารย์ประจำงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผศ.อรทัย โสมนรินทร์

ผศ.วรรณา   มุ่งทวีเกียรติ

อาจารย์รัชนี   หาญสมสกุล

สำนักงานและขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์