ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

ดร.วลัยนารี  พรมลา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

-การวิจัย/บทความวิชาการ

-การเขียนหนังสือ/การเขียนตำรา

-การตีพิมพ์/เผยแพร่
-การจัดการความรู้ด้าน

-การบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน

 หรืองานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม

- งานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

-การบูรณาการกิจกรรมกังานวิจัย

ดร.ผุสดี  ชูชีพ

หัวหน้างานวิจัย

อาจารย์รัชนี  หาญสมสกุล

หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม

อาจารย์ภานุมาศ  ไกรสัย

หัวหน้างานทำนุบำรุฃศิลปวัฒนธรรม

สำนักงานและขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์