งานวิชาการและกิจการนักศึกษา

ดร.อุษณีย์  เทพวรชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ดร.เพ็ญศรี  หงษ์พานิช

หัวหน้างานการเรียนการสอน

อาจารย์กิิตติมาพร  โลกาวิทย์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ไพลิน  นุกูลกิจ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

นางสาววรรณดา  มลิวรรณ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาการพยาบาลมารดาและทารก

นางสาวณิชชาภัทร

ธนศิริรักษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาลอนามัยฃุมฃน

ดร.วลัยนารี พรมลา

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

นางอัปสร  ชานวิทิตกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

การจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา

นางพิมพ์ประภา

โตสงคราม

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานวิชาชีพ

นางสาววรรณดา

มลิวรรณ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

ผศ.สมร  ยอดพินิจ

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ดร.สิริกาญจน์

กระจ่างโพธิ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ

นางกิตติมาพร

โลกาวิทย์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

นางสาวทิวาพร  ฟูเฟื่อง

หัวหน้าภาควืชาการพยาบาลจิตเวช

นางสมหมาย  หิรัญนุช

หัวหน้าภาควิชาบริหารและพื้นฐานวิชาชีพ