ฝ่ายวิชาการ

ดร.อุษณีย์  เทพวรชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์อารีย์  มหุวรรณ

หัวหน้างานบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน

อาจารย์กิิตติมาพร  โลกาวิทย์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ไพลิน  นุกูลกิจ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์วรรณดา  มลิวรรณ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาการพยาบาลมารดาและทารก

อาจารย์ณิชชาภัทร

ธนศิริรักษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาลอนามัยฃุมฃน

ดร.วลัยนารี พรมลา

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์อัปสร  ชานวิทิตกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

การจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา

อาจารย์สมหมาย  หิรัญนุช

หัวหน้าภาควิชาบริหารและพื้นฐานวิชาชีพ

อาจารย์วรรณดา

มลิวรรณ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

ผศ.สมร  ยอดพินิจ

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็ก

ดร.สิริกาญจน์

กระจ่างโพธิ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ

ผศ.กิตติมาพร

โลกาวิทย์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ผศ.ทิวาพร  ฟูเฟื่อง

หัวหน้าภาควืชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

อาจารย์สมหมาย  หิรัญนุช

หัวหน้าภาควิชาบริหารและพื้นฐานวิชาชีพ