ฝ่ายวิชาการ

ดร.อุษณีย์  เทพวรชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์อารีย์  มหุวรรณ

หัวหน้างานการจัดเรียนการสอน

ผศ.กิตติมาพร  โลกาวิทย์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ไพลิน  นุกูลกิจ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์วรรณดา  มลิวรรณ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาการพยาบาลมารดาและทารก

อาจารย์ณิชชาภัทร

ธนศิริรักษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาลอนามัยฃุมฃน

ผศ.ดร.วลัยนารี พรมลา

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์อัปสร  ชานวิทิตกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

การจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา

ดร.สมหมาย  หิรัญนุช

หัวหน้าภาควิชาบริหารและพัฒนาวิชาชีพ

อาจารย์วรรณดา

มลิวรรณ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

ผศ.สมร  ยอดพินิจ

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ดร.สิริกาญจน์

กระจ่างโพธิ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ

ผศ.กิตติมาพร

โลกาวิทย์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ผศ.ทิวาพร  ฟูเฟื่อง

หัวหน้าภาควืชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ดร.พิมพิ์ประภา  โตสงคราม

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ผศ.กิตติมาพร
โลกาวิทย์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

อาจารย์อาภรณ์
ศรีชัย

อาจารย์ประจำชั้นปี 1 รุ่น 14

อาจารย์กฤติกา
ชินพันธ์

อาจารย์ประจำชั้นปี 1 รุ่น 14

อาจารย์สาวิตรี
แย้มศรีบัว

อาจารย์ประจำชั้น ปี 2 รุ่นที่  13

ผศ.อรทัย
โสมนรินทร์

อาจารย์ประจำชั้น ปี 2 รุ่นที่  13

อาจารย์รัชนี
หาญสมสกุล

อาจารย์ประจำชั้น ปี 3  รุ่นที่  12

อาจารย์ภานุมาศ
ไกรสัย

อาจารย์ประจำชั้น ปี 3  รุ่นที่  12

อาจารย์พัฒนา
ชวลิตศุภเศรณี

อาจารย์ประจำชั้น ปี 4 รุ่นที่  11

ดร.สิริกาญจน์
กระจ่างโพธิ์

อาจารย์ประจำชั้น ปี 4 รุ่นที่  11