ฝ่ายวิชาการ

ดร.ชัชวาล  วงศ์สารี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์วรรณดา  มลิวรรณ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาการพยาบาลมารดาและทารก

อาจารย์ณิชชาภัทร

ธนศิริรักษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาลอนามัยฃุมฃน

ผศ.ดร.วลัยนารี พรมลา

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

พันโทสาวิตรี  แย้มศรีบัว

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และหัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

การจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา

อาจารย์วรรณดา

มลิวรรณ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

ผศ.ทิวาพร  ฟูเฟื่อง

หัวหน้าภาควืชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

พท.หญิงสาวิตรี
แย้มศรีบัว

 

ดร.พิมพิ์ประภา  โตสงคราม

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานวิชาชีพ

อาจารย์รัชนี
หาญสมสกุล

อาจารย์ภานุมาศ
ไกรสัย

อาจารย์ชาภรณ์ ศรีพารัตน์

งานพัฒนานักศึกษา

อาจารย์อาภรณ์
ศรีชับ

อาจารย์ประจำชั้น ปี 1  รุ่นที่  14

อาจารย์อรทัย
โสมนรินทร์

อาจารย์ประจำชั้น ปี 2  รุ่นที่  13

พท.หญิงสาวิตรี  แย้มศรีบัว

อาจารย์ประจำชั้น ปี 2  รุ่นที่  13

อาจารย์รัชนี
หาญสมสกุล

อาจารย์ประจำชั้น ปี 3  รุ่นที่  12

อาจารย์ภานุมาศ
ไกรสัย

อาจารย์ประจำชั้น ปี 3  รุ่นที่  12

ดร.สิริกาญจน์
กระจ่างโพธิ์

อาจารย์ประจำชั้น ปี 4 รุ่นที่  11