งานวิชาการและกิจการนักศึกษา

ดร.อุษณีย์  เทพวรชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ดร.เพ็ญศรี  หงษ์พานิช

หัวหน้างานการเรียนการสอน

อาจารย์กิิตติมาพร  โลกาวิทย์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ไพลิน  นุกูลกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

นางสาววรรณดา  มลิวรรณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาการพยาบาลมารดาและทารก

นางสาวณิชชาภัทร

ธนศิริรักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการพยาบาลอนามัยฃุมฃน

ดร.วลัยนารี พรมลา

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

นางสาวอัปสร  ชาญวิทิตกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาการพยาบาลจิตเวช

การจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา

นางพิมพ์ประภา

โตสงคราม

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานวิชาชีพ

นางสาววรรณดา

มลิวรรณ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

ผศ.สมร  ยอดพินิจ

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ดร.สิริกาญจน์

กระจ่างโพธิ์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ

นางกิตติมาพร

โลกาวิทย์

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

นางสาวทิวาพร  ฟูเฟื่อง

หัวหน้าภาควืชาการพยาบาลจิตเวช

นางสมหมาย  หิรัญนุช

หัวหน้าภาควิชาบริหารและพื้นฐานวิชาชีพ