ภาควิชาการพยาบาลมารดาและทารก

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

อาจารน์วรรณดา  มลิวรรณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา

ผศ.กัญญา  ชื่นอารมณ์

อาจารย์นวลศิริ  ศรีศิริ

อาจารย์มลิจันทร์
เกียรติสังวร

อาจารย์มธุรส
จันทร์แสงศรี