วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จะเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ (Mission)

ผลิตบัณฑิตพยาบาล วิจัยและพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  • เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรม
    จริยธรรมและเป็นพลเมืองดีของสังคม
  • เพื่อทำวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อให้บริการวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสุขภาพแก่สังคม
  • เพื่อทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่น

การจัดการศึกษา

ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ

  • ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester) เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไปมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester) เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไปมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

อนึ่งมหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคฤดูร้อน (Summer Semester) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาการศึกษา 6-9 สัปดาห์โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ