การอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ภาพกิจกรรม ของผู้ช่วยพยาบาล pn ภาคปกติ การอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยคุณธรรมตามหลักศาสนา ของคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยปทุมธานี วันที่ 9 – 10 ส.ค. 61 โดยมี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ เป็นประธานในพิธี