Nurse PTU

21 ตุลาคม 2563

Nurse PTU

30 พฤศจิกายน 2562

Nurse PTU

21 ตุลาคม 2562

นักศึกษาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนจัดประชาคมกับชุมชนต่างเชื้อชาติศาสนา

ดร.ละมัย  มั่นคง นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ร่วมประชุมทำประชาคมกับชุมชน ที่มาจากหลายเชื้อชาติศาสนา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ทำให้นักศึกษาได้เข้าบทบาทของพยาบาลชุมชนอย่างแท้จริง

System

25 เมษายน 2559