กิจกรรมบริการวิชาการ

รวมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

วันที่ 9 กันยายน2563 ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน นำนักศึกษาพยาบาลฝึกปฎิบัติงาน ที่รพสต.สวนพริกไทย2 และจัดทำโครงการ “นักเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง ” เพื่อการรณรงค์การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การฝึกปฏิบัติวิชามารดาทารก2 ณ รพ.ต่าง ๆ เทอม1/2563 การสัมมนาประเมินผลวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นักศึกษาชั้นปีที่3 กลุ่มA วันที่11กันยายน63 เวลา8.00-16.00 น.ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคลังเวชภัณฑ์ยา รพ.ศรีธัญญา วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช นำนักศึกษาเข้าฟังบรรยายจิตเวชฉุกเฉิน ER ที่ห้องประชุม นายแพทย์ มล.สมชาย จักรพันธุ์ อาคารพิพิธภัณฑ์. รพ.ศรีธัญญา วันที่ 27 สิงหคม 2563 นักศึกษาพยาบาลฝึกงานที่ รพสต.สวนพริกไทย ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยความร่วมมือของ สภต.สวนพริกไทย โรงเรียนหอวัง วัด บุญบางสิงห์ รพสต.สวนพริกไทย รวมภาพการฝึกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ […]

รวมภาพกิจกรรรมการเรียนการสอนภาควิชาต่าง ๆ ในการเรียนและฝึกภาคปฏิบัติ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เชิงวิชาการจากพี่สู่น้อง นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและดูระบบงาน Primary Health Care ตามเกณฑ์ Factulty Clinic และศึกษาดูงานรพสต.บางไผ่และรพสต.บางเขน ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน กิจกรรมคืนความสดใส ให้ผู้สูงวัยอัลไซเมอร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ บ้านบางแค นำโดย ดร.ละมัย มั่นคง การเตรียมความพร้อม Preclinic วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลมารดาทารก 19 ตุลาคม 2562 เมื่อวันที่28สค.น.ศฝึกวิชาปฎิบัติการสร้างเสริมสุขภาพกับกลุ่มเยาวชนที่ร.รวัดบางเตยนอกอ.สามโคกร่วมกับรพ.สต บางเตย ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบางเตย..จัดฐานเรียนรู้ทั้งวันเด็ก 360คน การจีดกิจกรรมตามแผนฝึกและร่วมกิจกรรมกับสถาบันศรีธัญญาที่เป็นแหล่งฝึกวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวฃ ปีการศึกษา 2562 การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญาและผู้สูงอายุ ณ แหล่งฝึก รพ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาอนามัยชุมชนจัดกิจกรรมบูรณาการกับบริการวิชาการ นำนักศึกษาจัดโครงการสวนพริกไทยร่วมใจ ลดเสี่ยง หลีกเสี่ยงความดันโลหิตสูง […]

นักศึกษาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนจัดประชาคมกับชุมชนต่างเชื้อชาติศาสนา

ดร.ละมัย  มั่นคง นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ร่วมประชุมทำประชาคมกับชุมชน ที่มาจากหลายเชื้อชาติศาสนา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ทำให้นักศึกษาได้เข้าบทบาทของพยาบาลชุมชนอย่างแท้จริง