ประสัมพันธ์ศิษย์เก่า

สำนักงานและขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

   สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1 2