บทความ

รวมภาพกิจกรรรมการเรียนการสอนภาควิชาต่าง ๆ ในการเรียนและฝึกภาคปฏิบัติ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เชิงวิชาการจากพี่สู่น้อง นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและดูระบบงาน Primary Health Care ตามเกณฑ์ Factulty Clinic และศึกษาดูงานรพสต.บางไผ่และรพสต.บางเขน ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน กิจกรรมคืนความสดใส ให้ผู้สูงวัยอัลไซเมอร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ บ้านบางแค นำโดย ดร.ละมัย มั่นคง การเตรียมความพร้อม Preclinic วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลมารดาทารก 19 ตุลาคม 2562 เมื่อวันที่28สค.น.ศฝึกวิชาปฎิบัติการสร้างเสริมสุขภาพกับกลุ่มเยาวชนที่ร.รวัดบางเตยนอกอ.สามโคกร่วมกับรพ.สต บางเตย ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบางเตย..จัดฐานเรียนรู้ทั้งวันเด็ก 360คน การจีดกิจกรรมตามแผนฝึกและร่วมกิจกรรมกับสถาบันศรีธัญญาที่เป็นแหล่งฝึกวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวฃ ปีการศึกษา 2562 การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญาและผู้สูงอายุ ณ แหล่งฝึก รพ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาอนามัยชุมชนจัดกิจกรรมบูรณาการกับบริการวิชาการ นำนักศึกษาจัดโครงการสวนพริกไทยร่วมใจ ลดเสี่ยง หลีกเสี่ยงความดันโลหิตสูง […]

สำนักงานและขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

   สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์