กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ภาพการประชุม The 7th PTU National and International Conference วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

The 7th PTU National and International Conference “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปี 2563

ลงทะเบียนส่งบทความฉบับเต็ม วันนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 แจ้งผลการพิจารณาบทความ 17 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข  27 มกราคม 2563 ลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้เข้าฟัง วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2562 คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดและลงทะเบียนนำเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2563 กรรมการพิจารณาผลงาน งานวิจัยที่ผ่านการพิจารณา รูปแบบการเขียนบทความ  

ข่าวการประชุมวิชาการพัฒนาบุคลากรและผู้สนใจ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

การอบรมพัฒนาบุคลากรประจำเดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม  2562 18-22 พฤสจิกายน 2562 การพลิกโฉมวิชาชีพพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน  จัโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาการพยาบาล สมัครได้ที่  www.thainurse.org  หรือสแกน QR  code       18-20 ธันวาคม 2562  บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์  จัดโดย กองการพยาบาล วิทยาลัยและ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ รพ.ราชวิถีและมูลนิธิ  CNEU 19 หน่วย คลิกเพื่สมัครออนไลน์และดูรายละเอียด     สรุปตารางประชาสัมพันธ์ การประชุมอบรม สัมมนา องค์กรภายนอก คลิกที่นี่ เกณฑ์กระบวนการการก้าวสู่ตำแหน่งของอาจารย์ ระดับอุดมศึกษา  พศ.2560 ที่ ศธ 0509(๒)_ว4 ลว 30 ตค 61 ประกาศ ฉ2 ราชกิจจา ประกาศการปรับปรุงกระบวนการการก้าวสู่ตำแหน่งของอาจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ 2 รางวัลนวัตกรรมของอาจารย์ และชื่นชมอาจารย์ในการทำวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาพรปรามาย์และอาจารย์จีรวุคอุรุกวัยและคณะที่ได้รับ 2 รางวัลนวัตกรรมในระดับดีมากและดีด้วยวิทยากรรับเชิญในการประชุมระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่องทิศทางประเด็นและแนวโน้มวิจัยทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ รพ. พระมงกุฎเกล้าจัดโดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกโดยมีดร. วลัยนารีพรมลาหัวหน้างาน ิจัยตำราและผลงานวิชาการให้ความร่วมมือประสานงานและผลักดันการนำเสนอผลงาน