กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ภาพการประชุม The 7th PTU National and International Conference วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

The 7th PTU National and International Conference “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวการประชุมวิชาการพัฒนาบุคลากรและผู้สนใจ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

การอบรมพัฒนาบุคลากรประจำเดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม  2562 18-22 พฤสจิกายน 2562 การพลิกโฉมวิชาชีพพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน  จัโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาการพยาบาล สมัครได้ที่  www.thainurse.org  หรือสแกน QR  code       18-20 ธันวาคม 2562  บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์  จัดโดย กองการพยาบาล วิทยาลัยและ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ รพ.ราชวิถีและมูลนิธิ  CNEU 19 หน่วย คลิกเพื่สมัครออนไลน์และดูรายละเอียด     สรุปตารางประชาสัมพันธ์ การประชุมอบรม สัมมนา องค์กรภายนอก คลิกที่นี่ เกณฑ์กระบวนการการก้าวสู่ตำแหน่งของอาจารย์ ระดับอุดมศึกษา  พศ.2560 ที่ ศธ 0509(๒)_ว4 ลว 30 ตค 61 ประกาศ ฉ2 ราชกิจจา ประกาศการปรับปรุงกระบวนการการก้าวสู่ตำแหน่งของอาจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ 2 รางวัลนวัตกรรมของอาจารย์ และชื่นชมอาจารย์ในการทำวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาพรปรามาย์และอาจารย์จีรวุคอุรุกวัยและคณะที่ได้รับ 2 รางวัลนวัตกรรมในระดับดีมากและดีด้วยวิทยากรรับเชิญในการประชุมระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่องทิศทางประเด็นและแนวโน้มวิจัยทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ รพ. พระมงกุฎเกล้าจัดโดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกโดยมีดร. วลัยนารีพรมลาหัวหน้างาน ิจัยตำราและผลงานวิชาการให้ความร่วมมือประสานงานและผลักดันการนำเสนอผลงาน