บทความวิจัย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

Download บทความวัจัย ปี พ.ศ. 2560

ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการใช้กระบวนการพยาบาลกับความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
https://drive.google.com/drive/folders/1MgD8BA9nKKpkDRX_sTPR71f4CGUYceC2?usp=sharing
previous arrownext arrow
Slider

Download บทความวิจัย ปี พ.ศ.2561

ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการใช้กระบวนการพยาบาลกับความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.
previous arrownext arrow
Slider

 Download บทความวิจัย ปี พศ. 2562

รัชนี หาญสมสกุลและสาวิตรี แย้มศรีบัว ผลของโปรแกรมการเสริมพลังอำนาจ ต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี.
ทิวาพร ฟูเฟื่อง และกัญญาวีร์ โมกขาว ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ในกำกับของรัฐและเอกชน.
previous arrownext arrow
Slider