แบบประเมินการจัดการสอนภาคทฤษฎี และการประเมินตนเอง (ทวนสอบ)