แบบประเมินออนไลน์

ประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคทฤษฎี

ประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคทฤษฎี

ประเมินประสิทธิภาพอาจารย์ผู้สอนภาคทฤษฎี

ประเมินประสิทธิภาพอาจารย์ผู้สอนภาคทฤษฎี

ประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติ

ประเมินประสิทธิภาพอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ

ประเมินประสิทธิภาพอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ


การประเมินแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ

การประเมินแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ

แบบประเมินตนเองของนักศึกษา ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบประเมินตนเองของนักศึกษา ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา

ประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา

 

 

 

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

 

การประเมินคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

การประเมินคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 

แบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์

แบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์

ประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา

ประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา

 

 

 

ประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา

ประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา