งานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

งานลอยกระทงตามประทีป-ศูนย์ศิลปาชีพ-บางไทรฯ

งานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ประจำปี 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนศ. พยาบาลและนศ.ผู้ช่วยพยาบาล PN มหาวิทยาลัยปทุมธานีเข้าประกวดในงานครั้งนี้ด้วย วันที่ 22 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา โดย มี ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ร่วมเป็นกรรมการ