รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ตามที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบผลการเรียน 3.50 ขึ้นไป) นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบผลการเรียน 3.50 ขึ้นไป) ดังบัญชีรายชื่อที่แบบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2562