รวมภาพกิจกรรมการมอบเงินเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 และรวมภาพงานเดินวิ่ง Charity Nurse – PTU RUN 2013 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

            ภาพการมอบเงินบริจาคในการจัดงานเดินวื่ง  Charity PTU-NURSE RUN 2023
ณ โรงพยาบาลปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.

         นำโดย ดร.ชนากานต์  ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ผู้บริหาร ประกอบด้วย ดร.นฤนาท  ยืนยง  คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ผศ.ดร.วลัยนารี  พรมลา คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมกับคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย