ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Faculty practice และดูงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลอง วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี