รวมภาพการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในการประชุมวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่ 27 -28 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาในการประชุมวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่ 27 -28 เมษายน 2566 นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเรื่อง ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการช่วยชีวิตฟื้นคืนชีวิตขั้นพื้นฐานต่อความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตฟื้นคืนชีวิตขั้นพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยปทุมธานี